Uw browser (Internet Explorer 8 of lager) is sterk gedateerd. Deze versie bevat veiligheidslekken en toont niet alle functies van deze of andere websites. Bekijk hier hoe u uw browser kunt upgraden.

X

Woningtoewijzingbeleid in het kort

Geldig vanaf 1 januari 2015 - update 15 augustus 2019

Bouwvereniging Woningzorg beheert een historisch architectonisch ensemble en verhuurt monumenten en dominante bouwwerken als woning aan personen die een sterke sociaal-maatschappelijke positie innemen en affiniteit hebben met het bijzondere karakter van de woningen, de woonbuurt en de woongemeenschap.

Inschrijven

Gezinnen
Bouwvereniging Woningzorg wijst alleen nog woningen toe aan kandidaat-huurders die een formeel gezin vormen. Onder een gezin verstaan we mensen die beschikken over een notarieel samenlevingscontract, die een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan, wettelijk gehuwd zijn, of een éénoudergezin met kinderen vormen.

Inkomenstoets
Bij het inschrijven wordt gevraagd naar het gezamenlijk bruto gezinsinkomen. Voor een inschrijving bij Woningzorg is er een gezamenlijk bruto gezinsinkomen van minimaal € 42.500,-- vereist. Dit is bedoeld als financiële waarborg. Omdat er vaak geruime tijd tussen inschrijving en het toewijzen van een woning zit, kan er bij de evt. toewijzing een tweede inkomenstoets plaatsvinden.

Inschrijfkosten
Aan de inschrijving zijn kosten verbonden. Voor het kalenderjaar 2019 zijn deze kosten vastgesteld op € 50,-. Dit inschrijfgeld wordt betaald nadat het inschrijfverzoek goedgekeurd is.

Intakegesprek
Nadat wij het inschrijfformulier, de bijbehorende kopieën van ID-bewijzen en inkomensbewijzen in goede orde hebben ontvangen, nodigen wij u uit voor een intakegesprek. Het beeld dat tijdens dit intakegesprek wordt verkregen weegt mee in de beslissing om u wel of niet op te nemen in de lijst van woningzoekenden.

Inschrijfverzoek geweigerd?
Indien uw inschrijving niet kan worden gehonoreerd, ontvangt u hiervan een schriftelijk bericht. De reden van afwijzing wordt hierin vermeld. U betaalt geen inschrijfgeld.


Op de wachtlijst 

Indien de inschrijving wordt gehonoreerd, wordt door de kandidaat-huurder € 50 inschrijfkosten betaald. Hierna is de inschrijving definitief. Een inschrijving geldt voor de duur van twee jaar. Na deze termijn volgt automatische afvoering van de inschrijflijst. Verlenging is mogelijk. Het bestuur zal in de maand voorafgaand aan de einddatum van de inschrijftermijn de kandidaat-huurder attenderen op het naderend einde van de termijn. De kandidaat-huurder dient de verlenging zelf in de maand voorafgaande aan de maand van afvoering schriftelijk aan te vragen, waarna het bestuur beslist.

Bij tussentijdse wijziging van de inschrijfgegevens dient de kandidaat-huurder dit schriftelijk per brief of e-mail (info@bvwoningzorg.nl) door te geven, onder vermelding van de nieuwe gegevens.

Prioriteitsvolgorde
De wachtlijst van Bouwvereniging Woningzorg kent een prioriteitsvolgorde met verschillende categorieën. Als eerste komen interne verhuizingen aan de orde, daarna de inschrijvingen van kinderen van huidige huurders en als derde volgen de inschrijvingen van externe belangstellenden.

Aanbieden van een woning
Als een woning vrij komt, stuurt de secretaris van Bouwvereniging Woningzorg per e-mail deze bekendmaking naar alle ingeschrevenen op de wachtlijst. Hierbij wordt ook relevante informatie over de woning vermeld (het aantal kamers, wel of geen tuin, de huurprijs). Reageren kan per e-mail binnen 14 dagen. Uit de reacties die binnenkomen wordt de vrijgekomen woning aangeboden aan degene met de hoogste positie op de wachtlijst, hierbij de verschillende categorieën inachtnemend.

De kandidaat-huurder met de hoogste positie krijgt de gelegenheid om de woning onder goede omstandigheden (overdag op werkdagen) te bezichtigen. Mocht hij/zij deze woning niet accepteren, dan herhaalt de procedure zich met de als tweede geplaatste geïnteresseerde. Na het daadwerkelijk toewijzen van de woning worden de overige geïnteresseerden per e-mail hierover geïnformeerd.

Vanaf 1 maart 2016 wordt aan nieuwe huurders bij het betrekken van de woning een borg van één maand huur gevraagd. Daarnaast wordt hen ook gevraagd te tekenen voor de huidige staat van de woning (gedocumenteerd aan de hand van foto's).

 

Woning weigeren

Kinderen van huurders mogen een aangeboden woning weigeren. Na de eerste weigering blijft de plaats op de inschrijflijst gehandhaafd. Na de tweede weigering volgt plaatsing onderaan de inschrijflijst, na de derde weigering volgt verwijdering van de wachtlijst.
Externe belangstellenden mogen twee keer weigeren. Na de eerste weigering volgt plaatsing onderaan de wachtlijst, na de tweede weigering volgt verwijdering van de wachtlijst.

Meer informatie? 

Een meer uitgebreide versie van het Woningtoewijzingbeleid van Bouwvereniging Woningzorg vindt u hier.